Privacyverklaring en Toestemming verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dier in Beweging kan uw (persoons)gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van de osteopathiepraktijk. Als u het contactformulier op de website gebruikt verstrekt u ook (persoons)gegevens die door de onderneming verwerkt worden. 

Gegevens die verwerkt worden door Dier in Beweging zijn

-          NAW gegevens diereigenaar
-          Telefoonnummer
-          E-mail adres
-          Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier
-          Bezoekadres waar uw dier verblijft
-          Gegevens van de dierverzekering waar het dier verzekerd is
-          Declaratiegegevens
-          Verwijsgegevens
-          Gegevens dierenarts/specialist/verwijzer
-          Informatie uit de anamnese, onderzoek alsmede het behandeljournaal

Doel

Dier in Beweging verwerkt uw gegevens ten behoeve van de behandeling van uw dier

om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent kan schriftelijk contact met u opgenomen worden (e-mail en/of per post )om na toestemming van de diereigenaar contact met derden op te kunnen nemen zoals collega’s en dierenartsen

Informatie uit de anamnese, het onderzoek en de behandeling wordt gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken.

Duur

Dier in Beweging bewaart uw gegevens voor onbepaalde tijd in de software van IDEXX Animana BV. Zij bewaken cliëntgegevens volgens de richtlijnen in de wet op de privacy. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen

Dier in Beweging verstrekt alleen gegevens aan derden indien u hier toestemming voor geeft en/of uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van uw dier in gevaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via ilse@dierinbeweging.nl.  Dier in Beweging zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Houdt u er rekening mee dat Dier in Beweging als onderneming wettelijk gehouden is de gegevens 15 jaar te bewaren.

Intrekken

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk aangeven via ilse@dierinbeweging.nl. 

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Dier in Beweging bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft. 

Beveiliging

Dier in Beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden beheerd door IDEXX Animana BV. Zij bewaken onze cliëntgegevens volgens de richtlijnen in de wet op de privacy.

Bij het maken van een afspraak bij Dier in Beweging gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Dier in Beweging

1. De eigenaar van Dier in Beweging, te weten Ilse van der Maat – van Wijk, is geïnformeerd over de nieuwe privacyregels welke volgens de AVG per 25 mei 2018 in werking treden.  

2. Diereigenaren hebben met het in werking treden van de AVG extra privacyrechten zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit. Indien een diereigenaar zijn/haar gegevens welke door Dier in Beweging gebruikt worden wenst door te geven aan een andere partij, dan kan men een digitale overdracht ontvangen.

Verwerking van de persoonsgegevens geschiedt slechts voor administratieve doeleinden, het kunnen bezoeken van de locatie waar uw dier staat en het versturen van behandelverslagen en evaluatieberichten.

De persoonsgegevens worden vrijelijk gegeven, de klant benaderd Dier in Beweging voor het maken van een afspraak. Als de klant een afspraak maakt met dier in Beweging worden ze gewezen op de verwerking van de persoonsgegevens welke openlijk op de website te vinden zijn.

Indien een diereigenaar een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens dan kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Gegevens die verwerkt worden zijn:

-          NAW gegevens diereigenaar
-          Telefoonnummer
-          E-mail adres
-          Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier
-          Bezoekadres waar uw dier verblijft
-          Gegevens van de dierverzekering waar het dier verzekerd is
-          Declaratiegegevens
-          Verwijsgegevens
-          Gegevens dierenarts/specialist/verwijzer
-          Informatie uit de anamnese, onderzoek en behandeling

Dier in Beweging verwerkt uw gegevens:

-          ten behoeve van de behandeling van uw dier
-          om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent kan schriftelijk contact met u opgenomen worden (e-mail en/of per post)
-          om na toestemming van de diereigenaar contact met derden op te kunnen nemen zoals collega’s en dierenartsen

Informatie uit de anamnese, het onderzoek en de behandeling wordt gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken. Alleen de eigenaar van Dier in Beweging heeft toegang tot deze gegevens.

Indien intercollegiaal overleg gewenst is ter bevordering van de behandeling van het dier zal dit mondeling, via e-mail of via what’s app met de diereigenaar gecommuniceerd worden en om toestemming gevraagd worden.

Alle bovengenoemde gegevens worden bewaard door IDEXX Animana BV. voor onbepaalde duur.

De beveiliging van data is terug te vinden in het ‘Overeenkomst gegevensbewerking’ van IDEXX Animana. 

4. Genoemde gegevens onder punt 3 welke zijn opgenomen worden beheerd door IDEXX Animana BV. Zij bewaken onze cliëntgegevens volgens de richtlijnen in de wet op de privacy.

De risico’s voor Dier in Beweging zitten in mogelijke datalekkage.

- Datalekkage wordt maximaal uitgesloten middels het gebruik van IDEXX Animana.

De Europese privacytoezichthouders hebben in oktober 2017 de (definitieve) Guidelines on Data Protection Impact Assessment gepubliceerd. In bijlage 2 van deze richtlijn staan criteria voor een aanvaardbare gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Dit document voldoet aan de criteria.

5. Privacy by design

Binnen Dier in Beweging worden gegevens verwerkt zoals genoemd bij punt 3.

Privacy by default

Alle gegevens worden handmatig ingevoerd. Er zijn geen automatische standaardinstellingen. Indien diereigenaren gegevens versturen via het contactformulier op de website dan doen zij dit op eigen initiatief en naar eigen invulling. Op dit contactformulier wordt wel naar (persoons)gegevens gevraagd maar het is de keuze van de diereigenaar om deze in te vullen of dat men liever telefonisch contact opneemt voor een afspraak of de voorkeur geeft aan contact via e-mail.

6. Aanstelling van een functionaris gegevensbescherming (FG), ook wel data protection officer (DPO), is verplicht bij de verwerking van gevoelige persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) en mag vanuit de onderneming ingevuld worden.

Deze positie wordt ingenomen door praktijkhouder mevrouw I.C.K. van der Maat. 

7. Datalekken

Een datalek ontstaat indien databestanden gehackt worden of als de eigenaar van Dier in Beweging onbedoeld toegang geeft tot bestanden. Gestolen computers, overige draagbare media met persoonsgegevens en zoekgeraakte usbsticks met persoonsgegevens zijn datalekken.  Indien een datalek van toepassing is moet dit in alle gevallen zorgvuldig gedocumenteerd worden. Hierbij worden ook de gevolgen en genomen maatregelen beschreven. 

Een datalek moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldplicht geldt niet als er geen risico voor personen uit voortkomen.

 

Indien privacygevoelige data voor een opdrachtgever (dus buiten Dier in Beweging) verwerkt wordt, dient de opdrachtgever in kennis gesteld te worden van een mogelijke datalek. De opdrachtgever kan dit indien nodig bij de AP melden.  

8. Een verwerkersovereenkomst is voor Dier in Beweging niet van toepassing aangezien zij geen medewerkers in dienst heeft en alleen de eigenaar van de onderneming toegang heeft tot de apparaten en documenten welke (persoons)gegevens bevatten.

9. Dier in Beweging is niet werkzaam buiten Nederland. Hierdoor is er slechts één leidend toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Toestemming voor het verwerken van gegevens

Diereigenaren nemen op eigen initiatief contact op met Dier in Beweging. Logischerwijs zullen gegevens opgenomen moeten worden, zoals beschreven in punt 3, om een afspraak voor een osteopathische behandeling te kunnen maken en ten behoeve van de behandeling. Middels een privacyverklaring op de website is het voor een ieder inzichtelijk dat persoonsgegevens verwerkt zullen worden.

Diereigenaren komen met een hulpvraag bij Dier in Beweging. Dit kan zowel op verwijzing zijn van een dierenarts/specialist of andere verwijzer als op eigen initiatief.

Diereigenaren zullen dus in alle vrijheid, ondubbelzinnig, door een actieve handeling en voor specifieke verwerking van persoonsgegevens toestemming geven.  Het intrekken van deze toestemming kan geschieden zoals beschreven in punt 2.

Indien sprake is van een noodsituatie (zoals gevaar voor de gezondheid) en naar beoordeling van de behandelend dierosteopaat (Ilse van der Maat) is het niet mogelijk om toestemming te verkrijgen, dan kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden in het belang van de persoon. 

11. Persoonsgegevens zullen te allen tijde verwerkt worden om de belangen van de diereigenaar en het dier te behartigen. Hierbij zullen de rechten van de betrokken persoon en dier altijd zwaarder wegen. 

12. Op gebied van social media is Dier in Beweging actief op Facebook. Hier worden geen (persoons)gegevens of media geplaatst van eigenaren en dieren zonder nadrukkelijk verleende toestemming.

Contact via Whatsapp wordt gebruikt om afspraken te maken en informatie uit te wisselen tussen diereigenaar en Dier in Beweging. Whatsapp verstuurt encrypted berichten en diereigenaren kunnen zelf berichten wissen.